Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα THINK JEWELS.GR, στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Think Jewels».

 

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Ο ιστότοπος www.thinkjewels.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου Εταιρείας με την επωνυμία «THINK JEWELS Ι.Κ.Ε.»  που εδρεύει στις Σέρρες (οδός Προφήτη Ηλία, αρ.30), έχει ΑΦΜ 802038626 της ΔOY Σερρών, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@thinkjewels.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (+30) 2321 111778

Ο επισκέπτης και πελάτης των υπηρεσιών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού έχει αναγνώσει και έχει αποδεχθεί ρητά, πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους χρήσης βάσει επιλογής, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν.

 Οι όροι χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Think Jewels, υπό τον όρο της ευδιάκριτης ειδοποίησης περί της τροποποίησής των και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της τροποποίησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν γίνει ήδη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Η χρήση των υπηρεσιών του προαναφερόμενου ιστότοπου μετά την ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης των όρων χρήσης λογίζεται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης, η εταιρεία δύναται να αποκλείσει ορισμένο πελάτη από την πρόσβαση στον διαδικτυακό της ιστότοπο και να λάβει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο.

 

 

Πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών

 H Think Jewels δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr αναφορικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, εκτός από την περίπτωση καταχωρίσεων που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή λόγω ανωτέρας βίας (πχ. δυσλειτουργία εξοπλισμού).

 

 

Περιορισμός ευθύνης

 Η Think Jewels δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες και πελάτες των υπηρεσιών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού και τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου. Επισημαίνεται ότι η Think Jewels ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων προσώπων, ιδίως για αυθαίρετες παρεμβάσεις τρίτων προσώπων στις καταχωρήσεις των διατιθέμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή στους παρόντες όρους χρήσης.

 Ο επισκέπτης και πελάτης των υπηρεσιών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr  είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 Το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr (ήτοι ενδεικτικώς: τα διατιθέμενα προϊόντα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα σχέδια, τα γραφικά, οι βάσεις δεδομένων, τα εμπορικά σήματα κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Think Jewels και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Ομοίως αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Think Jewels ο σχεδιασμός και η συνολική παρουσίαση του ιστότοπου www.thinkjewels.gr.

 Απαγορεύεται, επομένως, οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή στο κοινό, μεταφόρτωση ή χρήση με κάθε τρόπο και μέσο του προστατευόμενου πρωτότυπου υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία, δημοσίευση, διανομή στο κοινό και εμπορική εκμετάλλευση τυχόν παράγωγου έργου οποιασδήποτε μορφής, εφόσον δημιουργηθεί με αφορμή προστατευόμενο πρωτότυπο υλικό της Think Jewels που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr. Απαγορεύεται τέλος η ολική η μερική αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση του συνολικού σχεδιασμού του ιστότοπου www.thinkjewels.gr ή τμήματος αυτού τόσο ως προς τα δομικά του στοιχεία, όσο και ως προς δευτερεύοντα στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία του ιδιαίτερου και πρωτότυπου χαρακτήρα του. Ως δημοσίευση νοείται και η διάδοση του περιεχομένου του πρωτότυπου υλικού που περιέχεται στο συγκεκριμένο ιστότοπο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης(ενδεικτικώς: Facebook, Instagram, Youtube κλπ). Ως διανομή στο κοινό νοείται κάθε πράξη διάδοσης έργου προστατευόμενου από την πνευματική ιδιοκτησία στο διαδραστικό περιβάλλον του διαδικτύου.

 Τα βιομηχανικά σχέδια, τα εμπορικά σήματα και οι διακριτικοί τίτλοι που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr αποτελούν βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία της Think Jewels και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, απομίμηση, παραποίηση, διάθεση στην αγορά, κατασκευή, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση με κάθε τρόπο και μέσο τόσο των ανωτέρω προστατευόμενων βιομηχανικών σχεδίων, εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων, όσο και των προϊόντων στα οποία έχουν τυχόν ενσωματωθεί.

 Η διενέργεια ορισμένης εκ των ανωτέρω πράξεων συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Think Jewels, η οποία δύναται να διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Η εμφάνιση του προστατευόμενου περιεχομένου στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr δεν δύναται να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

 

 Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού του πελάτη - Εγγραφή

 Για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού του πελάτη (διαδικασία εγγραφής). Ο πελάτης υποβάλλει τα στοιχεία ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρα) και την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του. Ακολούθως, επιλέγει κωδικό πρόσβασης (password).

 Η Think Jewels διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού ορισμένου πελάτη, εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αυτός δήλωσε είναι αναληθή ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή ή χρησιμοποιεί το λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει τον ιστότοπο και τη φυσιογνωμία του.

 Ο πελάτης, ως κάτοχος της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, φέρει εξ΄ ολοκλήρου την ευθύνη για τη χρήση αυτής και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τη διεύθυνση αυτή, οφείλει δε να γνωστοποιεί στην Think Jewels οποιαδήποτε χρήση της προσωπικής του ηλεκτρονικής διεύθυνσης γίνεται από τρίτον χωρίς την άδειά του ή χωρίς σχετική εξουσιοδότησή του, καθώς και κάθε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, καθώς και του Γενικού Κανονισμού 2016/679/ΕΕ για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ). Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr αποτελεί το άρθρο 6§1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ.

 Η χρήση των υπηρεσιών του προαναφερόμενου ιστότοπου και η υποβολή προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται τη συγκατάθεση του πελάτη για τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους υπό τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω και βάσει επιλογής, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν.

 Η Think Jewels, δυνάμει του άρθρου 6 του ως άνω Ν. 2472/1997, τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της για λόγους επικοινωνίας και στατιστικής ενημέρωσης και μπορεί να προβεί σε επεξεργασία τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων του αρχείου αυτού για λόγους στατιστικής ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης), καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr, το ιστορικό παραγγελιών, τη δαπάνη ανά παραγγελία, τον κατάλογο επιθυμητών προϊόντων, τη συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, τα δεδομένα διαδικτυακής περιήγησης, τα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα cookies.

 Η Think Jewels διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα των πελατών της και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα ή μηνύματα προσφορών, πλην αντίθετης ρητής επιλογής από τον πελάτη, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που ορίζονται με τους όρους χρήσης και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα υφίσταται ενεργός ο λογαριασμός του πελάτη στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr πλην αντίθετης ρύθμισης της ισχύουσας φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της Think Jewels ακυρώνονται οριστικά ή μένουν ανώνυμα με τρόπο ανεπανόρθωτο.

 Η Think Jewels δεν έχει δικαίωμα ούτε πρόκειται να μεταβιβάσει το αρχείο προσωπικών δεδομένων των πελατών της σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν επιτάσσεται εκ του Νόμου.

 

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 Ο πελάτης του ιστότοπου www.thinkjewels.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει με αποστολή σχετικού αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 (α) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και τις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, καθώς και σχετικό ηλεκτρονικό αντίγραφο

 (β) διόρθωση των ανακριβών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

 γ) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

 (δ) τον περιορισμό των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

 (ε) ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, με σκοπό τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα) υπό τους όρους του άρθρου 20 ΓΚΠΔ

 Ο πελάτης του ιστότοπου www.thinkjewels.gr έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αποσύροντας τη γενική συναίνεση επεξεργασίας τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21§1 ΓΚΠΔ και αναφέροντας λόγους υπέρτερου συμφέροντος που κατισχύουν των έννομων συμφερόντων επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από την Think Jewels σύμφωνα με το άρθρο 6§1, στοιχείο στ΄ του ΓΚΠΔ. Μπορεί, επίσης, να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς της κατάρτισης προφίλ ή απευθείας εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 21§2-3 ΓΚΠΔ.

 Τέλος, ο πελάτης του ιστότοπου www.thinkjewels.gr διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του γονέα ή του κηδεμόνα του ανηλίκου. Το αίτημα αποστέλλεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thinkjewels.gr

 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

 Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του ιστότοπου www.thinkjewels.gr είναι η εταιρεία με την επωνυμία «THINK JEWELS Ι.Κ.Ε.». Τα δεδομένα των πελατών του προαναφερόμενου ιστότοπου συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους οι ίδιοι έχουν συναινέσει. Οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων βρίσκονται εντός της ΕΕ και δεσμεύονται από τον Γενικό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ). Η Think Jewels έχει λάβει κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο.

 

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

 Για ερωτήσεις σχετικά με τον ιστότοπο www.thinkjewels.gr ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση info@thinkjewels.gr.

 

 

Χρήση «cookies»

 Χρησιμοποιούμε cookies (αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/πελάτη ορισμένου ιστότοπου αποθηκεύοντας τις επιλογές του, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων) για να διευκολύνουμε την πλοήγηση στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr, να παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες των πελατών μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου  www.thinkjewels.gr και δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / πελατών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Τα cookies διαγράφονται αυτόματα κατά την έξοδο του επισκέπτη / πελάτη από τον προαναφερόμενο ιστότοπο.

 Ο πελάτης του ιστότοπου www.thinkjewels.gr μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του (browser) μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσει την εγκατάσταση νέων cookies, να εμποδίσει την εξατομικευμένη διαφήμιση ή να ζητήσει να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του βάσει επιλογής, η οποία θα είναι ευκρινώς διαθέσιμη σε αυτόν.

 

 

Χρήση συνδέσμων και υπερσυνδέσμων (links και hyperlinks )

 Η Think Jewels δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τη νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών, το περιεχόμενο και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από άλλους ιστότοπους, στους οποίους παραπέμπει τους χρήστες της μέσω συνδέσμων (links) και υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners). Ομοίως, η Think Jewels δεν καθίσταται υπεύθυνη ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστότοπων, στους οποίους παραπέμπει ή με τους οποίους συνδέεται.

 

 

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών

 Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω των συστημάτων ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) των Τραπεζών που αναφέρονται στην ενότητα «Τρόποι Πληρωμής» με ανακατεύθυνση του πελάτη στον ιστότοπο αυτών. Η Think Jewels δεν συλλέγει, δεν επεξεργάζεται, ούτε αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του πελάτη. Η Think Jewels είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των προμηθευτών από απόσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3ιγ του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας των Καταναλωτών με αριθμό 168871852000.

 

 

Τρόποι πληρωμής και εκτέλεσης της παραγγελίας

 Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, PayPal ή με αντικαταβολή, (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Τρόποι Πληρωμής»).

 

 

Πωλούμενα είδη

 Στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr διατίθενται κοσμήματα και αξεσουάρ που συνοδεύονται από την αυθεντική ετικέτα της Think Jewels.

 Έχουν τοποθετηθεί φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες προκειμένου να αναδεικνύεται όσο το δυνατόν καλύτερα το προϊόν προς διευκόλυνση της επιλογής του υποψήφιου αγοραστή. Ενδέχεται οι εικόνες και τα χρώματα των προς πώληση προϊόντων να μην ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, εξαιτίας του διαδικτυακού φυλλομετρητή (browser) ή/και τα χαρακτηριστικά ανάλυσης της οθόνης του χρήστη.

 Τα περισσότερα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση παραγγελίας είδους που βρίσκεται σε έλλειψη, ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς εντός χρονικού διαστήματος πέντε(5) εργάσιμων ημερών.

 

 

Τιμές και ΦΠΑ

 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο ΦΠΑ και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις. H Think Jewels διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεσμεύεται στην εφαρμογή της αναγραφόμενης τιμής κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής, το οποίο υπολογίζεται και προστίθεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

 

Ανωτέρα βία

 Εκπρόθεσμη εκπλήρωση ορισμένης παραγγελίας είναι δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας χωρίς η καθυστέρηση αυτή να συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Think Jewels. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη για την αιτία της καθυστέρησης και ορίζει νέο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της παραγγελίας, δίνοντάς του την δυνατότητα υπαναχώρησης από την παραγγελία με πλήρη επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

 

 

 Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας και επιστροφής προϊόντος

 Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσής της και το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα καταχώρησης της στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr. Η ακύρωση πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά ( +30 2321 111778), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@thinkjewels.gr) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα με θέμα «Ακύρωση παραγγελίας» και συμπληρώνοντας τον αριθμό παραγγελίας. Η επιστροφή του αντιτίμου της πώλησης πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης κατά τρόπο αντίστοιχο με τον τρόπο πληρωμής.

 Επιστροφή προϊόντος λόγω λάθους κατά είδος, μέγεθος ή (υπερβάλλουσα) ποσότητα στην παράδοση, πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας του προϊόντος, η οποία αναφέρεται στον ιστότοπο www.thinkjewels.gr γίνεται με έξοδα της Think Jewels κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τον πελάτη, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προς επιστροφή προϊόντος είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@thinkjewels.gr)είτε τηλεφωνικά (+30 2321 111778).

 Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, θα γίνεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Think Jewels επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς, σε περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο, θα ακυρώνεται η συναλλαγή και το καταβληθέν από τον πελάτη αντίτιμο θα επιστρέφεται σε αυτόν με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η καταβολή του.

 Το προς επιστροφή λόγω λάθους, πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά καθώς και την αρχική του συσκευασία (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Αλλαγές και Επιστροφές»).

 

 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από σύμβαση πώλησης προϊόντων από απόσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος αποστέλλοντας στην Think Jewels μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σχετική πρότυπη επιστολή υπαναχώρησης (σύνδεσμος παραπομπής στην επιστολή). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο πελάτης δεν δικαιούται πλέον να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Think Jewels δεν έχει καμία συναφή υποχρέωση απέναντι σε αυτόν.

 Με την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας υπαναχώρησης το επιστρεφόμενο προϊόν, που πρέπει να είναι στην αρχική άριστη κατάστασή του και μέσα στην αρχική πλήρη συσκευασία του, είτε παραδίδεται από τον πελάτη στην έδρα της Think Jewels, είτε αποστέλλεται μέσω courier με έξοδα του ιδίου. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος και εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η Think Jewels επιστρέφει στο λογαριασμό του πελάτη το καταβληθέν τίμημα.

 

 

Ευθύνη της Think Jewels από την πώληση

 Η Think Jewels δεσμεύεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Think Jewels λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή, ασφαλή και διαρκή λειτουργία του ιστότοπου www.thinkjewels.gr και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από την περιήγηση στον προαναφερόμενο ιστότοπο ή τη χρήση των υπηρεσιών αυτού, ιδίως εξαιτίας εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν εν αγνοία της ή εξαιτίας προβλημάτων τεχνικής φύσεως προερχόμενα από τον διακομιστή της υπηρεσίας (server).

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 Οι παρόντες όροι υπόκεινται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε σχετική διαφορά προκύψει, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.